Velkommen til dette faneblad - Kort fortalt.

Dette faneblad er oprettet, da vi på Småskolen er blevet opmærksomme på,at der har været  - og er henvendelser fra danske medier, som interesserer sig for Småskolens tilsynsrapporter, drift og regnskaber. De samme medier har henvendt sig til tidligere elever og medarbejdere - (og ikke for at få en positiv historie). Derfor er det vigtigt for os, at fortælle hvem vi er - og hvilken Småskole vi driver sammen med en gruppe lærere og medarbejdere.

Fakta om Småskolen Fremtidens Danmark/Søfolkene 

Foreningen Småskolen Fremtidens Danmark/Søfolkene er et opholdssted godkendt i Socialtilsyn Syd. Småskolen er en selvstændig juridisk og økonomisk enhed.

Lena Jensen er forstander på Småskolen Fremtidens Danmark/Søfolkene. Den Store Bjørn – en tremastet skonnert – er en del af tilbuddet på Småskolen. Vi har en godkendt medarbejder-normering på 26 samt en 5 mands besætning på Den Store Bjørn.
Vores lærere/medarbejdere udgør en broget flok af mennesker; socialrådgivere, pædagoger, lærere, sømænd, håndværkere og enkelte er ikke uddannet, men har erfaring fra arbejdet med unge anbragte. Alle har som fællestræk, at vi er optagede af det program som Småskolen tilbyder, og de fremskridt eleverne gør.
Der er omkring  20 medarbejdere ansat i skrivende stund. Småskolen er godkendt i Socialtilsyn Syd, som fører tilsyn med stedet.

Godkendelse                                                                                                                          

Småskolen Fremtidens Danmark/Søfolkene har eksisteret siden 1986 og er godkendt af Socialtilsyn Syd efter serviceloven § 66.1.5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) og med 4 godkendte pladser efter serviceloven § 107 (midlertidigt botilbud for voksne). Budgetter og regnskaber godkendes af Socialtilsyn Syd.

Hvordan er ledelsen organiseret?                                                                                        

Småskolen er etableret som en forening med sin egen bestyrelse, som vælges hvert år på foreningens generalforsamling. Småskolen har egne vedtægter og eget formål, med eget budget og et årligt revideret regnskabDer afholdes mindst 3 bestyrelsesmøder om året samt en generalforsamling. Ledelsen kan inviteres til at deltage i disse møder uden stemmeret.   

Bestyrelsen  

Bestyrelsesformand Anders Svensson, Sønder Lemvej 3, 7860 Spøttrup.                                                                                            

Næstformand fratrådt - nyt medlem vælges på den næste generalforsamling.                                                                                                 

Walther Petersen, Himmelstrupvej 43, 5462 Morud.                                                                                                                                             

Anne Falgaard, Sanatorievej 16, 5600 Faaborg.                                                                                                                                                    

Per Smith Skramsø, Engdraget 45, Vejrup, 6740 Bramminge.

Småskolens Bygninger                                                                                                         

Småskolen lejer sig ind i sine bygninger i Vamdrup. Bygningerne ejes af den erhvervsdrivende fond Fælleseje. Lejekontrakten som er indgået med Fælleseje, er godkendt af Socialtilsyn Syd.                                                                          

Tvind og Småskolerne 

Småskolerne blev startet i 1979 af en flok lærere i Tvind - kaldet Lærergruppen. I Lærergruppen er mennesker, som har valgt at dele liv, arbejde og økonomi. De allerfleste boede på Tvind ved Ulfborg på dette tidspunkt.

Med udgangspunkt i Lærergruppen i Tvind blev der startet flere skoler såsom efterskoler, højskoler, et seminarium og senere husholdningsskoler. Skolerne organiserede sig i et samvirke - nemlig Skolesamvirket Tvind. Dette skolesamvirke ophørte i 1996, da 31 af disse skoler ved en grundlovsstridig særlov blev frataget deres tilskud og deres godkendelse. Det førte til, at skolerne måtte lukke, selvom en enstemmig Højesteret med 11 dommere kendte særloven ugyldig og stridende mod grundloven. 

Lærergruppen består fortsat. Lærergruppen er en samlivsform. Her deler menneskene i Lærergruppen deres liv med fælles tid, fælles økonomi og fælles fordeling - i en kortere eller længere periode af deres liv.

Småskolen bliver ofte kaldt en "Tvind skole" - da den fra sin begyndelse blev startet i Tvind. Skolerne i Tvind ved Ulfborg er i sine egne juridiske enheder og kan med rette kaldes skolerne i Tvind. Småskolen Søfolkene nyder godt af at kunne deltage i det kulturelle og pædagogiske fællesskab med de forskellige arrangementer som udspringer herfra.

Om Interessefælleskabet Tvind                                                                                           

Småskolen er en del af Interessefællesskabet Tvind, som er et kulturelt og pædagogisk interessefællesskab. Interessefællesskabet Tvind er ikke en forening eller organisation, men et uforpligtende Interessefællesskab, som løbende samarbejder omkring pædagogisk udvikling og uddannelse og kulturelle interesser. Interessefælleskabet afholder forskellige arrangementer i løbet af året som for eksempel Sommerteater, Vinterkoncert og OL. De pædagogiske og kulturelle ideer deles og udvikles gennem erfaringsudveksling og gennem samarbejdet på tværs af opholdssteder, skoler og institutioner.

Om pædagogisk og kulturelt samarbejde i dagligdagen på tværs af selvstændige juridisk uafhængige enheder                                    

Småskolen Fremtidens Danmark/Søfolkene samarbejder omkring pædagogisk og kulturel levevis med Vamdrup Efterskoles Heldagsskole, som er beliggende på samme matrikel. De to institutioner er uafhængige og selvstændige men har fælles værdier, der kan have betydning for de anbragte børn og unge. Det pædagogiske og kulturelle arbejde udvikles blandt andet gennem refleksioner og diskussioner om det daglige arbejde med brug af kompetente professionelle til kurser og supervision.

Om brugen af virksomhedspraktikanter, pædagog- og lærerpraktikanter                         

Småskolen modtager praktikanter fra Jobcenteret i Kolding og fra lærer- og pædagogseminarier, blandt andet Det Nødvendige Seminarium, Ulfborg. De studerende bidrager med blandt andet undervisningshjælp, som medhjælpende nattevagt, medaktører i teater, kunstaktiviteter og sportsaktiviteter, aktive i fritidsaktiviteter med mere til stor gavn for det pædagogiske arbejde. Praktikanterne lønnes efter sædvanlige tariffer gældende for praktikanter ved uddannelsesinstitutioner.

Programmets betydning

Småskolens puls og gennemslagskraft er programmet - Årsprogrammet - delt i månedernes temaer - i ugernes forløb, i dagenes struktur og indhold  og i hver enkelt gennemført time på dagen. Ikke bare skemalagt - men temabestemt i uge og månedsoverskrifter og i en detailplanlægning, som gør indlæring og læring til spændende og udfordrende forløb for eleverne. Småskolens profiler er vigtige ingredienser i årsprogrammet og skal være udviklende for den enkelte elev og for skolens fællesskab som er fundamentet for gennemførslen af det hele. Teori og praksis følges ad - hånd i hånd gennem hele programmet.                                                           

Vores Småskoles program forandrer sig. Vi har en lang række faste rutiner og gode traditioner, som udgør Småskolens struktur. Denne faste struktur bryder vi ind imellem med højdepunkter, der som prikken over i´et får den enkelte elev til at blomstre. 

Målsætningen er, at vores Småskole skal kunne rumme elevernes mangfoldighed og at de voksne skal kunne leve op til den fleksibilitet, der kræves, når skolen skal være rummelig.

Det er i dette miljø, at vores Småskole blomstrer. Småskolens medarbejdere er optagede af og interesserede i at finde nye veje til, at de unges udviklingsmål nås.

Ide og koncept for Småskolen er andet sted på websitet.

Hvordan drives Småskolen økonomisk?                                                                           

Småskolen har et godkendt budget, som er baggrund for den godkendte opholdsstedspris. Indtægterne kommer fra de kommuner der anbringer en ung på stedet. For hver ung der er indskrevet er der en kontrakt mellem den anbringende kommune og Småskolen.

Det er ledelsen i samråd med personalegruppen der bestemmer, hvorledes pengene bruges indenfor de budgetterede rammer. Ledelsen står til ansvar overfor bestyrelsen og den godkendende myndighed. Regnskabet revideres af en registreret revisor.         

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Birkemose Allé 31, st.

DK-6000 Kolding  Tlf.: +45 33 12 65 45

 

Regnskab for 2016 findes her og på tilbudsportalen.

Du er velkommen til en kop kaffe på Småskolen – og vi kommer gerne ud og fortæller om Småskolen Fremtidens Danmark/Søfolkene. 

Send en mail til Lena Jensen: lena@fremtidens.dkIde og koncept - Læs her.

Protokol 2016 - Læs her.

Regnskab 2016 - Læs her.

Om kunstforeningen - Læs her.

Tilsynsrapport juli 2017 - Læs her.

Hvad er Fælleseje? - Læs her.

Småskolen Søfolkene - specialskole og sejlskib
Tjek vores Facebook-side

Småskolen Søfolkene - Kærmindevej 8 - 6580 Vamdrup

Skolens fastnet nr.: + 45 75 58 32 97     

Konstitueret ledelse Bettina Olsen- info@fremtidens.dk

tlf.  26 32 14 00

Medarbejderne / Arbejdstelefonen  26 32 14 05