Fakta om Småskolan i Vamdrup


Hvordan er Småskolen i Vamdrup godkendt?

Småskolen i Vamdrup har eksisteret siden 1986 og er godkendt af Socialtilsyn Syd efter serviceloven § 66.1.5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) og med 4 godkendte pladser efter serviceloven § 107 (midlertidigt botilbud for voksne).

Budgetter og regnskaber godkendes af Socialtilsyn Syd.

Hvem arbejder på Småskolen?

Betina Olsen er forstander på Småskolen i Vamdrup.

Medarbejderne udgør en bred flok af mennesker, fx socialrådgivere, pædagoger, lærere, pædagogassistenter, sømænd, håndværkere. Enkelte er ikke uddannet men har til gengæld flere års erfaring fra arbejdet med udsatte unge. Alle har som fællestræk, at vi er optagede af det program som Småskolen tilbyder, og de fremskridt eleverne gør.

Hvordan er ledelsen organiseret?

Småskolen er etableret som en forening med sin egen bestyrelse, som vælges hvert år på foreningens generalforsamling.

Småskolen har egne vedtægter og eget formål, med eget budget og et årligt revideret regnskab. Der afholdes mindst tre bestyrelsesmøder om året samt en generalforsamling. Ledelsen kan inviteres til at deltage i disse møder uden stemmeret.

Hvem sidder i bestyrelsen?

Bestyrelsesformand Anders Svensson (opholdsstedsleder)

Per Smith Skramsø

Walther Petersen (lærer)

Grete Petersen (økonomichef)

Anna Hoas (fhv. leder af botilbud)

Hvordan drives Småskolen økonomisk?

Småskolen har et godkendt budget, som er baggrund for den godkendte opholdsstedspris. Indtægterne kommer fra de kommuner der anbringer en ung på stedet. For hver ung der er indskrevet er der en kontrakt mellem den anbringende kommune og Småskolen.

Det er ledelsen i samråd med personalegruppen der bestemmer, hvorledes pengene bruges indenfor de budgetterede rammer. Ledelsen står til ansvar overfor bestyrelsen og den godkendende myndighed. Regnskabet revideres af en registreret revisor.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Birkemose Allé 31, st.
DK-6000 Kolding

lf.: +45 33 12 65 45

Benytter sig Småskolen af praktikanter?

Småskolen modtager praktikanter fra Jobcenteret i Kolding og fra lærer- og pædagogseminarier.

Småskolen modtager ikke volontører.

Hvad er Fælleseje?

Fælleseje er en selvejende institution (erhvervsdrivende fond) med Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed.

Fællesejes hovedvirksomhed er at udleje fast ejendom og skibe til skoler og sociale institutioner mv. i Danmark og England.

Fællesejes formål omfatter udlejning af fast ejendom og skibe til undervisning og uddannelse, der søger at fremme den gensidige mellemmenneskelige forståelse lokalt, nationalt og globalt.

Fælleseje kan også støtte andre selskaber og institutioner med tilsvarende formål. Fælleseje kan endvidere støtte personer, foreninger og institutioner, som arbejder for alle menneskers ubetingede ligeberettigelse, som f.eks. defineret i FNs menneskerettighedserklæring af 10. december 1948.

Fælleseje kan også støtte industriel forskning, udvikling og produktion inden for landbrug, skovbrug, fremstilling, handel, transport, søfart, service og miljø.

Af sit overskud støtter Fælleseje projekter inden for undervisning og uddannelse, sundhed, landbrug og udviklingsprojekter.

Bestyrelsen i Fælleseje består af 5-7 medlemmer, hvoraf de to, heraf formanden, skal godkendes af Erhvervsstyrelsen som uafhængige af stifter.

Fællesejes årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor og offentliggøres hvert år på www.cvr.dk efter reglerne for erhvervsdrivende fonde.

Erhvervsstyrelsen fører som fondsmyndighed tilsyn med Fællesejes regnskab, herunder at uddelinger er i overensstemmelse med Fællesejes formål.

 

Småkolen i Vamdrup

Kærmindevej 8, 6580 Vamdrup

CVR  10199107

konstitueret leder:  Betina Olsen
olsen@fremtidens.dk

22 54 14 04

75 58 32 97